หาดใหญ่โพลเผยปชช.มีความรู้รธน.น้อย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

หาดใหญ่โพล โดยสำนักวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนใน 14 จังหวัดภาคใต้ สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ จาก 1,206 ตัวอย่าง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจรัฐธรรมนูญ อยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ย 4.86 คะแนน จากคะแนนเต็ม 14 คะแนน โดยที่กลุ่มตัวอย่างอายุต่ำกว่า 20 ปี มีความรู้ความเข้าใจในรัฐธรรมนูญ มากกว่ากลุ่มอายุอื่น และอาชีพข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และนักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในรัฐธรรมนูญได้ดีกว่าอาชีพอื่น โดยมีค่าเฉลี่ย 5.21

ส่วนความเฉลี่ยเกี่ยวกับแก้ไขรัฐธรรมนูญร้อยละ 56.6 เห็นด้วยกับการให้มีการลงประชามติ เพื่อขอความเห็นชอบในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และร้อยละ 47.7 ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 59.6 เห็นว่า การเลือก ส.ส. ในรูปแบบเลือกตั้ง เขตเดียวคนเดียว ส่วนความเหมาะสมหรือสิทธิในการจัดตั้งรัฐบาลส่วนใหญ่ เห็นว่า รัฐบาลควรมาจากพรรคการเมือง ที่มีจำนวน ส.ส. ทั้งสองแบบมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 85.1 เห็นด้วยให้มีบทลงโทษ เกี่ยวกับการยุบพรรคการเมืองต่อไป นอกจากนี้ ร้อยละ 34.1 เห็นว่าการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทย จะสำเร็จได้นั้น เริ่มที่จะต้องปฏิรูปนักการเมืองมากที่สุด