จัดหางานยะลาขอนายจ้างส่งเงินเข้ากองทุนฯ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเชิดศักดิ์ วิสุทธิกุล จัดหางานจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน ได้ออกประกาศกฎกระทรวงกำหนดงาน และกำหนดเงินที่ลูกจ้างคนต่างด้าว จะต้องนำส่งเข้ากองทุนฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าว กลับออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2553 เป็นต้นไป กำหนดให้ลูกจ้างคนต่างด้าว ที่ได้รับอนุญาตทำงานในตำแหน่งกรรมกร และรับใช้ในบ้าน ต้องส่งเงินเข้ากองทุนฯ โดยให้นายจ้าง มีหน้าที่หัก และนำส่งเงินค่าจ้างของลูกจ้างเป็นเวลา 6 งวดติดต่อกัน ในอัตราดังนี้ ลูกจ้างสัญชาติพม่า และ ลาว คนละ 400 บาทต่อเดือน ลูกจ้างสัญชาติกัมพูชา คนละ 350 บาทต่อเดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป หากนายจ้างรายใด ไม่นำส่ง หรือ นำส่งไม่ครบถ้วนตามกำหนด นายจ้างต้องเสียค่าปรับในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือน ของเงินค่าจ้างที่ไม่นำส่ง หรือ นำส่งไม่ครบ เริ่มงวดแรก นายจ้างจะต้องนำเงินส่งเข้ากองทุน ระหว่างวันที่ 4