โอลิมปิก 2020

สธ.มอบอสม.รับแก้ไขปัญหาสุขภาพคนไทย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญกับงานสุขภาพในตำบล โดยมีนโยบายชัดเจนว่าจะต้องดำเนินงาน ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กับ อาสา
สมัคร (อสม.) ภายใต้ 4 หลัก ได้แก่

1.การยกระดับสถานีอนามัย 1 หมื่นกว่าแห่ง ขึ้นเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ร.พ.สต.)

2.ปรับบทบาท อสม. ให้เป็นผู้นำความคิดด้านสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม

3.จัดทำแผนสุขภาพตำบลให้ครบ 7,000 กว่าตำบล ให้ ร.พ.สต.ร่วมกับ อสม. จัดทำให้เสร็จในเดือนกรกฎาคม

4.กองทุนสุขภาพตำบล ซึ่ง สป.สช.จะจัดสรรเงินให้เป็นรายหัวประชากรหัวละ 40 บาท องค์กรส่วนปกครองท้องถิ่นสมทบอีกร้อยละ 20 ของเงินที่ สป.สช.จัดให้ซึ่งกองทุนนี้ ใช้ทำงานแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่

อย่างไรก็ตาม สำหรับสวัสดิการห้องพิเศษ อสม. จะส่งหนังสือชี้แจงเรื่องการใช้สิทธิห้องพิเศษในโรงพยาบาลของ อสม. โดย อสม. หรือ คู่สมรส หรือ บุตร หากป่วยใช้สิทธิ์ห้องพิเศษจ่ายเพียงร้อยละ 50 แต่หากเป็น อสม.ดีเด่น และคู่สมรส หรือบุตร ใช้สิทธิ์ห้องพิเศษได้ฟรี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ สังคม