ส.ส.พิจิตรมอบเงินสงเคราะห์ผู้รายได้น้อย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายนราพัฒน์ แก้วทอง ประธานกรรมาธิการการเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็น ส.ส.พิจิตร ได้ร่วมกับ นายธนชาด ยอดสุวรรณ ผอ.ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 35 จ.พิจิตร ลงพื้นที่ในเขต อ.สามง่าม และ อ.วชิรบารมี เพื่อนำเงินมอบให้กับราษฎรตามโครงการมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งที่ประสบภาวะปัญหายากลำบาก ในการดำรงชีพ ทั้งนี้เพื่อเป็นหนึ่งในกิจกรรมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2553 นี้อีกด้วย

สำหรับผู้รับมอบเงินสงเคราะห์ ล้วนเป็นกลุ่มเกษตรกร ที่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง และผู้มีอาชีพรับจ้างหาเช้ากินค่ำที่ต้องประสบปัญหาน้ำท่วม, ภัยแล้ง นาล่ม, เพลี้ยกระโดด ประสบภัยหนาว ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งผู้พิการ ผู้สูงอายุ ที่ต้องดูแลเด็กที่พ่อ-แม่ทอดทิ้ง รวมถึงผู้ติดเชื้อโรคร้าย ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ เวทีประชาคมหมู่บ้านได้คัดเลือกแล้ว ว่าเป็นผู้ยากไร้ ทางศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 35 จ.พิจิตร จึงได้ร่วมกับ ส.ส.พิจิตร ผลักดันงบประมาณให้ดำเนินการการช่วยเหลือรายละ 1,000 บาท ในพื้นที่ 6 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 800 คน จึงได้มีการ
มอบเงินช่วยเหลือ ดังกล่าว

ในส่วนของโครงการนี้ผู้ที่ได้รับเงินเป็นราษฎรจาก อ.วชิรบารมี 100 คน อ.สามง่าม 50 คน อ.โพธิ์ประทับช้าง 50 คน อ.บึงนาราง 200 คน อ.บางมูลนาก 200 คน อ.เมือง 200 คน ซึ่งขณะนี้ได้เดินหน้ามอบให้จนเกือบครบทุกคนที่เดือดร้อนแล้ว ซึ่งเงินดังกล่าวถึงแม้จะไม่มากนัก แต่สำหรับคนจนก็ถือว่าได้ต่อลมหายใจและนำไปลงทุนทั้งด้านเกษตร และงานอาชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนได้ระดับหนึ่ง ซึ่งต่อจากนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะเข้ามาดูแลรับช่วงต่อ และประสานงานกับศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 35 จ.พิจิตร เพื่อช่วยเหลือให้
ราษฎรยืนอยู่ได้ด้วยลำแข้ง ต่อไป