สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

มัสยิดยะลา ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

จากการที่ พลโท อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ มทภ.4 และในฐานะ ผอ.รมน.ภ. 4 ได้ริเริ่มการสนับสนุนให้ผู้นำศาสนา ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และอีก 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้มีบทบาท และส่วนร่วมในการป้องกันภัย
แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้มัสยิดเป็นศูนย์รวมใจ ซึ่งจะใช้มิติทางศาสนาและสันติวิธี เป็นมาตรการหลัก ในการดำเนินการโดยใช้ชื่อโครงการว่า "มัสยิดสานใจต้านภัยยาเสพติด" ด้าน พล.ต.ปรีชา จันทร์โอชา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา กล่าวว่า ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดทางหน่วยเฉพาะกิจยะลา ได้ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้ขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน ได้ชักชวนผู้นำศาสนาแต่ละมัสยิดในพื้นที่ของตนเองเข้าร่วม และร่วมมือกันป้องกันครอบครัวที่ได้เข้าร่วมโครงการมัสยิด สานใจ ต้านภัยยาเสพติด ในหมู่บ้าน ชุมชน ของตนเองไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และร่วมฟื้นฟู แก้ไขเยาวชนในครอบครัวที่เข้าโครงการที่เคยใช้ยาเสพติดให้เลิกยุ่งเกี่ยวกับ ยาเสพติด ให้ได้ และขยายผลเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ปลอดยาเสพติดต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง