ศุลกากรเล็งเสนอปรับพิกัดภาษีสินค้านำเข้า

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า กรมศุลกากร มีแผนปรับพิกัดอัตราศุลกากรสินค้านำเข้า ประมาณ 2,500 รายการ หรือ ร้อยละ 30 ของจำนวนสินค้านำเข้าทั้งหมด โดยยื่นเสนอต่อสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. พิจารณา เพื่อให้เข้าสู่อัตราพิกัดศุลกากร เป้าหมายตามแนวทางการปรับปรุง โครงสร้างอัตราศุลกากรของ ก.คลัง ซึ่งยังเหลือเพียงการปรับโครงสร้างสินค้ากลุ่มเกษตร เกษตรแปรรูป และสินค้าสำเร็จรูป บางกลุ่ม และสินค้าฟุ่มเฟือยบางรายการ ทั้งนี้ เพื่อลดต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการ และเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขัน รองรับนโยบายการค้าเสรี

นอกจากนี้ ยังเสนอแก้กฎกระทรวง สำหรับพิกัดอัตราอากรนำเข้าสินค้า 22 รายกาย ที่มีปัญหาการพิจารณาลักษณะการใช้งาน เช่น เครื่องชงกาแฟ ที่ใช้ได้ทั้งในบ้านและโรงงานอุตสาหกรรม โดยได้วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น และนำส่ง
ข้อมูลต่อ สศค. พิจารณาปรับปรุงแล้ว