ผู้ตรวจการแผ่นดินเชิญถกแก้น้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยว่า ในวันที่ 2 ธ.ค. ในเวลา 09.30 - 16.00 น. ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาอุทกภัย มาร่วมกันประชุมและหารือเรื่องการบริหารและจัดการน้ำและอุทกภัยของประเทศไทย เพราะขณะนี้มีปัญหาเกิดขึ้นซ้ำซาก ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และประโยชน์สุขของประชาชน ถึงแม้ว่า หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องพยายามป้องกัน และแก้ไขปัญหา ซึ่งการแก้ปัญหาของภาครัฐ มักเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ตามหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน และอาจขาดการประสานงานกันอย่างที่ควร การแก้ปัญหาจึงไม่ไปในทิศทางเดียวกัน ประกอบกับขณะนี้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนของ จ.พระนครศรีอยุธยา เกี่ยวกับการประสบปัญหาน้ำท่วมแบบซ้ำซาก ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ประสบผลสำเร็จ จึงได้หยิบยกปัญหานี้ขึ้นมาพิจารณา โดยเฉพาะการดำเนินงานเพื่อการบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งการป้องกันและการร่วมกันแก้ปัญหาอุทกภัยของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยจะมีการเชิญผู้แทนระดับสูง (อธิบดี หรือ รองอธิบดี) จากทั้งหมด
19 หน่วยงาน