ยังสรรหาผู้ว่าฯสตง.ไม่ได้ ไร้กม.รองรับ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเสรี สุวรรณภานนท์ กรรมการสรรหาผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. เปิดเผยว่า คณะกรรมการสรรหา ผู้ว่าการ สตง. ยังไม่สามารถเริ่มกระบวนการสรรหาได้ เนื่องจากยังมีปัญหาข้อกฎหมาย 2 ประเด็น คือ ขณะนี้ยังไม่มีกฎหมายฉบับใหม่ โดยบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ ปี 50 ให้นำ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน ปี 2542 ใช้ไปก่อน แต่ประกาศ คปค. ฉบับที่ 29 ได้ยกเลิกหมวดที่ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ที่เข้ารับการสรรหาผู้ว่า สตง. ฉะนั้น หากคณะกรรมการสรรหา เริ่มเดินหน้า กระบวนการสรรหา ก็จะมีการร้องเรียนกัน จนไม่สามารถทำงานได้ อีกทั้ง ขณะนี้ ยังไม่มีผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งถือเป็นการไม่ครบองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา ตั้งแต่ต้น โดย รัฐธรรมนูญ ได้ยกเว้นให้เฉพาะกรณีที่มีกรรมการสรรหาไม่ครบในภายหลังเท่านั้น

นายเสรี กล่าวอีกว่า ขณะนี้ที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาไปตรวจสอบ ทั้งข้อกฎหมาย ทั้ง 2 ประเด็น และจะนัดประชุม คณะกรรมการสรรหา อีกครั้ง เพื่อมีมติส่งเรื่องไปยัง ผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามรัฐธรรมนูญ ปี 50 มาตรา 245 เพื่อส่งเรื่องให้ ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยชี้ขาดให้ชัดเจน