ศรีสะเกษ จัดงาน วันดำรงราชานุภาพปีที่ 67

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ตรงข้าม ร.ร.อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นายวินัย สิทธิมณฑล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีถวายสักการะ พระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์ท่าน ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีในวันที่ 1 ธันวาคม โดยมีส่วนราชการ องค์กร รัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน นำพวงมาลามาถวายสักการะ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ได้ทรงทำคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแก่ประเทศชาติ พร้อมทั้งมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน57 ราย และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมด้วย

รอง ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า 1 ธันวาคม 2553 เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ เป็นปีที่ 67 ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ และโบราณคดี และองค์ปฐมเสนาบดี กระทรวงมหาดไทย และคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2544 ประกาศให้ วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปีเป็น "วันดำรงราชานุภาพ" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระอัจริยภาพ และพระกรณียกิจที่ทรงมีคุณูปการต่อแผ่นดินไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการศึกษา การต่างประเทศ การทหาร การสาธารณสุข และการปฏิรูปการปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน ให้ทันสมัยทัดเทียมนานาอารยประเทศ และองค์การยูเนสโก ได้ถวายสดุดีให้พระองค์ท่าน ทรงเป็นคนไทยคนแรก ที่เป็น "บุคคลสำคัญของโลก" เมื่อปี พ.ศ. 2505 ยังความภาคภูมิใจแก่คนไทยทั้งชาติ