ศธ.คาดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้ต้นปี54

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.ส.นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นจะเป็นองค์กรอิสระ ภายใต้ พ.ร.บ.ที่อยู่ในความดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี โดยเป็นสถาบันสร้างมาตรฐานแรงงานไทยให้กับนักศึกษาสายอาชีพในทุกระดับการศึกษา และออกใบรับรองคุณวุฒิให้กับบุคลากรดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ ปัจจุบันพบว่า ภาคอุตสาหกรรม ยังคง
ขาดแคลนแรงงาน กว่า 200,000 คน อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ อเล็กทรอนิกส์ และโลจิสติกส์ ซึ่งแรงงานที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิ จะมีงานรองรับอย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะช่วยเพิ่มอัตราค่าจ้างให้กับบุคลากรในสายวิชาชีพให้สูงขึ้น ร้อยละ 10 และคาดว่า จะสามารถจัดตั้งสถาบันได้ ภายในต้นปี 2554