สสจ.ยะลา ฝึกปฏิบัติการพยาบาลแบบเข้ม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางเพลินพิศ พงษ์ปริญญากุล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) รักษาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า สสจ.ยะลา จัดโครงการฝึกปฏิบัติการพยาบาลแบบเข้ม (Elective Practice) สำหรับนักศึกษา
โครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่ม 3,000 คน ทุนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2554 ซึ่งการจัดโครงการฝึกปฏิบัติการพยาบาลในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษา สู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพ อย่างเต็มตัว เมื่อจบการศึกษา และกลับไปปฏิบัติงาน ณ ภูมิลำเนาเดิม ทำให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ เกิดทักษะ และได้รับประสบการณ์ตรง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในฐานะพยาบาลวิชาชีพ ครอบคลุม ทั้งด้านบริหาร บริการ และวิชาการ รวมทั้งเกิดความคุ้นเคยกับทีมงานสุขภาพ และประชาชน ในท้องถิ่น เพื่อการประสานงานที่ดี ในโอกาสต่อไป

ทั้งนี้ จะมีนักศึกษาทุนจังหวัดยะลา เข้ารับฝึกปฏิบัติในโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 552 คน ลงฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาล ในจังหวัดยะลา ทั้ง 7 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในทุกอำเภอ โดยใช้ระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติงาน จำนวน 1 เดือน ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2553