มทภ.3แจงความมั่นคงภัยคุกคามแก่ผู้นำตาก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก พล.ท.วรรณทิพย์ ว่องไว แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะ ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมคณะ เดินทางมาประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง และภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมทั้ง ขอความร่วมมือในการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดตาก ผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมจำนวน 670 คน

แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า จากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ในช่วงที่ผ่านมา สาเหตุอันเนื่องมาจากความแตกแยกทางความคิดของประชาชน ทำให้เกิดผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงภายในของประเทศ ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ซึ่งมีหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ จึงได้จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจปัญหาสถานการณ์ความมั่นคง และภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เน้นให้ผู้ร่วมประชุมได้รับทราบปัญหา และร่วมกันแก้ไขที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงได้แก่ ปัญหายาเสพติด การตัดไม้ทำลายป่า การค้าแรงงานต่างด้าว และขบวนการล้มล้างสถาบันของชาติ โดยผู้ร่วมประชุมได้ให้ความเห็นร่วมกันว่า จะช่วยกันเสริมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติ รวมทั้ง จะช่วยกันปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป