ปธ.ตรวจการแผ่นดินชี้ปท.แตก ใช้คุณธรรมแก้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายปราโมทย์ โชติมงคล ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า ปัญหาของบ้านเมืองในปัจจุบัน ทั้งเรื่องของความแตกแยก แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ปัญหาสภาล่ม หรือ แม้แต่ปัญหาการทำแท้งจำนวนมากที่เป็นข่าว ปัญหาทั้งหมด มาจากพื้นฐานของคุณธรรม ศีลธรรม การปล่อยให้คนทำผิดแล้วค่อยแก้ไข เป็นการแก้ที่ปลายเหตุนั้น ไม่ได้ผล และเหนื่อยมาก การแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ โดยการมุ่งส่งเสริมปลูกฝังจิตสำนึก ด้านคุณธรรม จริยธรรม น่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
โดยเริ่มตั้งแต่สถาบันครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และที่ทำงาน ให้ได้รับรู้ซึมซับสิ่งที่ดีงามตั้งแต่เด็กๆ

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวในเรื่องนี้ ระหว่างที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้จัดโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ในวันนี้ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน และบรรยายพิเศษ ซึ่งมีคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมงานกว่า 500 คน โดยได้ทำบันทึกความร่วมมือระหว่างกัน ในการใช้กิจกรรมด้านจิตอาสา เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการ ปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความพอเพียง ซึ่งในครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างความเข้าใจให้ชุมชน ผู้ปกครอง และเครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษาใน จ.พิจิตร เห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน และร่วมมือกันในการเสริมสร้างสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน เพื่อพัฒนาโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เป็นโรงเรียนต้นแบบ

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และส่งมอบให้กับกระทรวงศึกษาธิการ นำไปขยายผลใช้กับโรงเรียนอื่นๆ ทั่วประเทศต่อไป