ปริมาณน้ำจำกัดเกษตรกรอย่าเพิ่มพื้นที่นา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมชาย วงศ์ศิริ ผอ.คบ.เขื่อนนเรศวร (ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร สำนักชลประทานที่ 3) ได้เปิดเผยว่า เขื่อนนเรศวร ที่ตั้งอยู่ที่ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นเขื่อนทดน้ำขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ของโครงการพัฒนาเกษตรกรชลประทานพิษณุโลก ลุ่มน้ำในภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งเป็นเขื่อนทดน้ำในแม่น้ำน่าน เพื่อใช้ประโยชน์จากน้ำ ที่ระบายมาจากเขื่อนสิริกิติ์ และก่อสร้างระบบส่งน้ำ เพื่อนำน้ำไปหล่อเลี้ยงพื้นที่เพาะปลูกสองฝั่งแม่น้ำน่าน จำนวน 1,443,000 ไร่ บริเวณพื้นที่ในเขต จ.พิษณุโลก พิจิตร และนครสวรรค์ตอนบน ซึ่งปัจจุบันนี้ สถานการณ์ของระดับน้ำ ทางกรมชลประทานได้ยืนยันว่า มีปริมาณเพียงพอ ที่เกษตรกรจะใช้ตลอดฤดูแล้ง

แต่อย่างไรก็ตาม ขอให้เกษตรกรร่วมมือกัน ใช้น้ำอย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้มีปริมาณน้ำสำรองไว้ใช้ในอนาคต รวมทั้งอย่าเพิ่มพื้นที่การเพาะปลูก หรือ เพิ่มพื้นที่การทำนา ให้ทำการเพาะปลูกพืช ตามแผนที่ได้
กำหนดไว้เท่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงต่อปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งนี้ด้วย