ผู้ตรวจการแผ่นดินหนุนปลูกฝังเยาวชนทำดี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายปราโมทย์ โชติมงคล ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้เปิดเผยว่า ปัจจุบันเยาวชน คือ หัวใจสำคัญในการเสริมสร้าง ความมั่นคงทางสังคม และจริยธรรม ดังนั้นวันนี้ จึงได้จัดโครงการสร้างองค์ความรู้ ในการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ ด้านคุณธรรม และจริยธรรมขึ้น โดยได้เลือกโรงเรียนบางมูลนากภูมิพิทยาคม จังหวัดพิจิตร เป็นโรงเรียนนำร่อง ทั้งนั้น เพื่อปลูกฝังจิตอาสาความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความพอเพียง ให้กับทั้งนักเรียน ซึ่งเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ รวมถึงผู้
ปกครอง อีกทั้ง จะขยายเครือข่ายให้ครอบคลุม 29 โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาภายในจังหวัดพิจิตร โดยมุ่งหวังว่า จะให้ผู้ใหญ่โดยเฉพาะ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องทำตัวเป็นช้างเท้าหน้า เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเป็นเมล็ดพันธุ์ความดี ที่จะต้องเจริญงอกงาม ได้ในทุกพื้นที่ของแผ่นดินไทย ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ให้ผู้ที่มาร่วมงานเกือบ 800 คน ได้รู้ซึ้ง และเร่งทำความดี ทั้งนี้ เพื่อถวายแด่ในหลวง เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช นี้ อีกด้วย