กกต.ยะลากำหนดเลือกตั้งนายกฯ เล็ก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา ซึ่งตั้งอยู่ชั้น 2
อาคารหลังเก่าศาลากลางจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายบรรเทิง วัชรเสรีกุล
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา ได้มีการประกาศว่า เมื่อวันที่ 19 พ.ย.2553 ทางศาลอุทธรณ์ภาค 9 ได้มีคำสั่งให้เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง นายสาการียา ยะหริ่ง นายกเทศมนตรีตำบลบันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา , นายอาลี อาลีมามะ และนางประไพพร ชาญชัยวีรพรม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา ผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่ 2 มีกำหนด 1 ปี และให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบันนังสตาขึ้นใหม่ แทนบุคคลทั้งสาม เนื่องจากข้อพิจารณา ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2554 มาตรา 97 ประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 วรรคสอง และ วรรคสุดท้าย โดยทั้งหมดมีความผิดฐานย้ายคนเข้าในทะเบียนบ้านโดยมิชอบ ทำให้การเลือกตั้ง เป็นไปโดยไม่สุจริตและไม่เที่ยงธรรม ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดยะลา คาดว่าคงจะมีการรับสมัครรับเลือกตั้ง แทนตำแหน่งที่ว่าง ภายในวันที่ 6 - 10 ธ.ค. 2553 นี้ และจะได้มีการเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 9 ม.ค. 2554 ในปีหน้านี้