พม.รณรงค์ต่อต้านความรุนแรงเด็ก-สตรี

พม.รณรงค์ต่อต้านความรุนแรงเด็ก-สตรี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุรพงษ์ คณานุรักษ์ หัวหน้าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา กล่าวว่า ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา ได้จัดโครงการ รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อ เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกระแสสังคม ให้ตระหนักถึงความสำคัญ และสร้างการมีส่วนร่วม ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อ เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว และเพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้รับรู้ และเข้าใจ ในกระบวนการช่วยเหลือ ผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรง รวมทั้ง เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 และทราบถึงหน่วยงานที่ช่วยเหลือ ผู้ถูกระทำความรุนแรงในจังหวัด

สำหรับกิจกรรมในการอบรมนั้น ก็จะมีวิทยากรที่มีความรู้ จะมาให้การบรรยายพิเศษ กระบวนการ ขั้นตอนให้การช่วยเหลือ แก่ผู้ถูกกระทำความรุนแรง โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา เครือข่ายสตรี และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกว่า 500 คน