จ.พิจิตรโอดวัดร้างไม่มีพระ ผู้ชายขาดแคลน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร เปิดเผยว่า ขณะนี้วัดภายในจังหวัดพิจิตรมีทั้งสิ้น 479 วัด ซึ่งหลังจากออกพรรษาเป็นต้นมา บรรดาพระภิกษุสงฆ์ และสามเณร ต่างเริ่มทยอยสึก เพื่อออกไป
ทำหน้าที่ดูแลครอบครัว และไปศึกษาเล่าเรียนต่อในทางโลก ส่งผลให้ขณะนี้ วัดในถิ่นทุรกันดารอย่างน้อย 15 วัด ในเขต อ.โพธิ์ประทับช้าง และ อ.โพธิ์ทะเล เริ่มไม่มีพระสงฆ์จำวัดแล้ว และส่อแววจะเป็นวัดร้าง สาเหตุเกิดจากช่วงระยะ
เวลา 3-4 ปี ที่ผ่านมา จำนวนผู้ชายในจังหวัดพิจิตร มีจำนวนลดลง อีกทั้งมีการบวชเรียน เพื่อเป็นพระสงฆ์ก็น้อยตามไปด้วย จึงทำให้วงการพระพุทธศาสนา ต้องพลอยได้รับผลกระทบ เหตุเพราะผู้ชายขาดแคลน

ล่าสุด พระราชพุฒเมธี เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร ได้แก้ปัญหาด้วยการนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ และสามเณร จากวัดในเมืองที่มีจำนวนมากๆ ให้เฉลี่ยไปจำวัดและสืบทอดพระพุทธศาสนา ในวัดแถบชนบทอย่างน้อยแห่งละ 3 รูป ทั้งนี้ เพื่อให้ชาว
บ้าน มีเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจ และได้ทำบุญในวันพระกับวัดที่อยู่ใกล้บ้าน เพื่อมิให้วัดต่างๆ กลายเป็นวัดร้าง เพราะขาดแคลนพระภิกษุสงฆ์และสามเณร ดังกล่าว