โอลิมปิก 2020

พม.จัดทำ6ยุทธศาสตร์แก้ปัญหาเด็กตั้งครรภ์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า ทางกระทรวงได้บูรณาการความร่วมมือ กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันวางมาตรการแก้ไข ปัญหาเด็กและเยาวชน
จำนวน 6 มาตรการ เพื่อให้มีการช่วยเหลือแม่วัยเยาว์ อย่างเป็นระบบ รวมทั้งการกำหนดให้ คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด เป็นกลไกในภูมิภาค ผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นเจ้าภาพขับเคลื่อนการดำเนินการ
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาตามยุทธศาสตร์ นี้ ซึ่งจะช่วยให้มีการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ในระดับท้องถิ่น และชุมชนอย่างทั่วถึง โดยจะใช้งบประมาณ จากกองทุนคุ้มครองเด็ก สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม โครงการ จังหวัดละ
200,000 บาท

ทั้งนี้ กระทรวงฯ ได้จัดการประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็น ร่างยุทธศาสตร์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่อไป เพื่อให้ร่างยุทธศาสตร์ มีความครอบคลุม สามารถป้องกัน และแก้ไขปัญหาแม่วัยเยาว์ ได้อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนเพื่อสร้างความตระหนัก และความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม นายอิสสระ ระบุว่า ร่างยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน โดยให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา ในการเรียนการสอนวิชาเพศศึกษาแก่นักเรียน พร้อมปรับทัศนคติบุคลากร ด้านการศึกษา รวมทั้งเปิดโอกาสให้แม่วัยเยาว์ ได้กลับเข้าศึกษาต่อ ยุทธศาสตร์ด้านการช่วยเหลือ และบำบัดฟื้นฟู โดยสนับสนุนที่พักพิง และบริการให้คำปรึกษา ฟื้นฟูร่างกาย จิตใจ และสังคม จัดฝึกอาชีพ แม่วัยเยาว์ที่ต้องการกลับไปเรียนต่อ ต้องได้รับโอกาสการเข้าเรียน เป็นต้น โดยกระทรวงฯ จะนำเสนอยุทธศาสตร์ ที่ได้จากการพิจารณา
ของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติในวันนี้ เข้าเสนอ ครม. เพื่อขอความเห็นชอบ และประกาศเป็นวาระแห่งชาติ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ สังคม