โอลิมปิก 2020

ยะลารับมอบผู้แสดงตนเป็นผู้บริสุทธิ์12ราย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ ห้องปกครอง ศาลากลางจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เป็นประธานรับมอบราษฎรที่มาแสดงตน เพื่อเข้าร่วมสร้างยะลาสันติสุข จำนวน 12 คน ตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดยะลา โดยยึดแนวทางการดำเนินงานการน้อมนำยุทธศาตร์
พระราชทาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา"มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ และ แนวทางการปฏิบัติราชการของ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ที่สำคัญ เพื่อให้งานสัมฤทธิ์ผล ประชาชนพึงพอใจ ประการหนึ่ง คือการดำเนินงานตามแนวทางยะลาสันติสุข เป็นการสร้างความเป็นธรรมแก่ราษฎร ที่มาแสดงตน

สำหรับผู้ที่มาแสดงตนในวันนี้ มีเพียง 3 ราย ที่ต้องสงสัยว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุความรุนแรง คือ นายอุสมาน ดอคอ, นายอับดุลมานับ ดือเร๊ะ ,และ นายซอมะ นาแว เป็นบุคคลในพื้นที่ อ.กาบัง และ อ.เมืองยะลา ที่ถูกทางราชการออกหมายจับ ในคดีด้านความมั่นคง ส่วนที่เหลือเป็นผู้ที่มาแสดงตน เพื่อความบริสุทธิ์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง