โอลิมปิก 2020

มท.3เร่งปรับโครงสร้างศอ.บต.รับกฎหมายใหม่

มท.3เร่งปรับโครงสร้างศอ.บต.รับกฎหมายใหม่
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า การดำเนินงานหลังพระราชบัญญัติบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกาศใช้เป็นกฎหมายคือ จัดทำโครงสร้างให้สอดคล้องกับภารกิจตามมาตรา 9 จัดเตรียมร่างกฎหมายลำดับรองรองรับการปฏิบัติการตามกฎหมาย ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจถูกต้องตรงกันเพื่อให้ เกิดบูรณาการเกี่ยวกับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นระบบ มีเอกภาพทั้งในเรื่องนโยบาย ยุทธศาสตร์ การบังคับบัญชาและการปฏิบัติ


รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า ความไม่สงบภายในประเทศอันเกิดจากปัญหาความแตกต่างทางความคิด ชาติพันธุ์ ฯลฯ มีเกิดในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งแนวทางแก้ไขส่วนใหญ่สำเร็จด้วยการเจรจา ซึ่งขณะนี้ตนกำลังศึกษาแนวทางแก้ปัญหาจากประเทศต่างๆทั่วโลกไม่ต่ำกว่า 10 ประเทศเพื่อประยุกต์เป็นแนวทางแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

นายสมชาย แสวงการ ประธานกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภา กล่าวว่า พระราชบัญญัตินี้จะสามารถแก้ไขปัญหาความไม่สงบของจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม สิ่งที่จำเป็นคือต้องมีการสร้างความรู้ความเข้าใจของส่วนกลางและพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อนำไปสู่สันติสุขเรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง