อุบลฯ วอน ปชช. ระมัดระวังปล่อยโคมลอย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า หลายพื้นที่ ใน จ.อุบลราชธานี จัดงานประะเพณีลอยกระทงขึ้น เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่สืบไป อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือประชาชน เพิ่มความระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อกับอากาศยาน โดยวัสดุที่ใช้ทำโคมลอยควรเป็นวัสดุธรรมชาติ สลายตัวง่าย ใช้เชื้อเพลิงที่ทำให้เกิดโคมลอยบนอากาศได้ไม่เกิน 1 ช.ม. เท่านั้น ไม่ติดอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดประกายไฟ และการปล่อยโคมลอย ขอให้ประสานกับท่าอากาศยานอุบลราชธานีด้วย เพื่อจะได้แจ้งให้อากาศยาน ที่ทำการบินทราบเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุได้

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับการท่องเที่ยวหรือการโดยสารทางเรือ คงให้ผู้ควบคุมเรือ ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่ ควรมีการตรวจสอบตัวเรือ เครื่องจักร ท่าเทียบเรือ ให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง เหมาะในการให้บริการ มีอุปกรณ์ชูชีพอย่างเพียงพอ ห้ามบรรทุกผู้โดยสารเกินขีดจำกัด ส่วนผู้โดยสารขอให้ระมัดระวัง ในขณะขึ้นและลงเรือ อย่านั่งหรือยืนบริเวณท้ายเรือ หัวเรือ กาบเรือ เพื่อไม่ให้เรือเอียงไปข้างใดๆ รวมทั้งไม่ควรดื่มเครื่องดื่ม ที่มีแอลกอฮอล์ ขณะโดยสารทางเรือ เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัย และลดอุบัติเหตุ ที่อาจจะเกิดขึ้น ในเทศกาลลอยกระทง ในปีนี้