บรรยากาศการประชุมร่วมรัฐสภา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุมร่วมรัฐสภา มีมติให้ความเห็นชอบร่าง บันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยการเข้าร่วมกับคู่เจรจา ด้านบริการเดินอากาศของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และร่างความตกลง ว่าด้วยการขนส่งทางอากาศ ระหว่างรัฐบาล แห่งรัฐสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และร่างพิธีสาสน์ 1 จากนั้นได้เริ่มพิจารณาและลงมติ ผ่านความเห็นชอบพิธีสาสน์เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ภายใต้พิธีสาสน์ ระหว่างราชอาณาจักรไทย กับ สาธารณรัฐเปรู เพื่อเร่งเปิดการค้าเสรีสินค้า และอำนวยความสะดวกทางการค้า

จากนั้น นายไพจิต ศรีวรขาน ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย ได้ลุกขึ้น เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม 2 ฉบับ ที่ค้างอยู่ในวาระต่อ แต่นางผ่องศรี ธาราภูมิ ส.ส.ลพบุรี พรรคประชาธิปัตย์ คัดค้าน โดยเห็นว่า ขณะนี้เหลือเวลาอีกเพียง 2 สัปดาห์ ที่จะปิดสมัยประชุม จึงอยากให้เร่งพิจารณา กรอบการเจรจาระหว่างประเทศ ให้แล้วเสร็จให้ทัน เพื่อไปลงนาม และเพื่อไม่ให้ประเทศไทย สูญเสียโอกาส

อย่างไรก็ตาม ท้ายที่สุด นายชัย ได้วินิจฉัยให้ดำเนินตามระเบียบวาระตามเดิม คือ พิจารณากรอบเจรจากับต่างประเทศอีก 8 ฉบับต่อไป