ปภ.เผยยอดคนตายน้ำท่วมทั่วปท.224แล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. รายงานผลสรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่า ขณะนี้ มีพื้นที่ประสบปัญหาอยู่ทั้งสิ้น 13 จังหวัด 57 อำเภอ 418 ตำบล 2,901 หมู่บ้าน 242,702 ครัวเรือน 839,584 คน พื้นที่การเกษตรที่คาดว่าจะเสียหาย 6,316,156 ไร่ ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด ชัยนาท สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นนทบุรี และปทุมธานี มีผู้เสียชีวิตแล้ว 152 ราย

ส่วนพื้นที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้ มีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ ทั้งสิ้น 5 จังหวัด 46 อำเภอ 334 ตำบล 2,848 หมู่บ้าน 214,163 ครัวเรือน 683,969 คน ได้แก่ จังหวัดสงขลา ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง มีผู้เสียชีวิต 72 ราย


นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า ภาวะฝนตกหนัก ส่งผลให้เกิดสถานการณ์
อุทกภัยในหลายพื้นที่ ทำให้มีผู้เสียชีวิต รวม 224 ราย ใน 28 จังหวัด แบ่งเป็น ภาคภลาง 74 ราย ได้แก่ ลพบุรี 18 ราย
สระบุรี 4 ราย ชัยนาท 3 ราย นนทบุรี 7 ราย สุพรรณบุรี 8 ราย ปทุมธานี 3 ราย พระนครศรีอยุธยา 21 ราย และสิงห์บุรี
10 ราย ภาคใต้ 72 ราย ได้แก่ สงขลา 35 ราย สตูล 2 ราย สุราษฎร์ธานี 7 ราย ปัตตานี 5 ราย พัทลุง 7 ราย ชุมพร 2 ราย
ตรัง 4 ราย และนครศรีธรรมราช 10 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 50 ราย ได้แก่ นครราชสีมา 32 ราย บุรีรัมย์ 6 ราย
ขอนแก่น 5 ราย ชัยภูมิ 7 ราย ภาคเหนือ 25 ราย ได้แก่ นครสวรรค์ 15 ราย อุทัยธานี 1 ราย กำแพงเพชร 6 ราย พิจิตร
1 ราย และเพชรบูรณ์ 2 ราย ภาคตะวันออก 3 ราย ได้แก่ ระยอง 1 ราย ตราด 1 ราย และสระแก้ว 1 ราย จากการตรวจสอบ พบว่า สาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตมากที่สุด ได้แก่ จมน้ำ 193 ราย รองลงมา ได้แก่ ไฟฟ้าดูด 15 ราย ดินถล่มทับ 6 ราย ต้นไม้ล้มทับ 2 ราย น้ำป่าพัดรถยนต์ 2 ราย เป็นลม/ช็อค 2 ราย ขับรถชนต้นไม้ 1 ราย เรือล่ม 1 ราย ไฟคลอก 1 ราย และขาดออกซิเจน 1 ราย

ทั้งนี้ ปภ. จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือค่าจัดการศพตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ โดยจ่ายค่าจัดการศพแก่ครอบครัว
ผู้เสียชีวิตจ่ายรายละไม่เกิน 25,000 บาท หากเป็นหัวหน้าครอบครัวจ่ายเงินช่วยเหลือ อีกไม่เกิน 25,000 บาท รวมเป็น
50,000 บาท รวมถึงจะประสานกับกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จ่ายเงิน
ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตอีกรายละ 50,000 บาท ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมาตรการพิเศษช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตจากสถาน
การณ์อุทกภัย

นอกจากนี้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวถึง สถานการณ์ภัยหนาว ว่า ตั้งแต่วันที่ 5-15 พฤศจิกายน 2553 มีจังหวัดประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน(ภัยหนาว) แล้ว 13 จังหวัด 174 อำเภอ 1,225 ตำบล 14,260 หมู่บ้าน แบ่งเป็น ภาคเหนือ 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน น่าน ลำพูน เชียงราย และเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี สกลนคร เลย ขอนแก่น นครพนม และหนองคาย

สำหรับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ได้แจกจ่ายเครื่องกันหนาวไปแล้ว 147,235 ชิ้น ทั้งนี้ ผู้ประสบภัยหนาว
สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง