โอลิมปิก 2020

ปภ.ย้ำส่งรายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยน้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) กล่าวถึง
การจ่ายเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2553 ครอบครัวละ 5,000 บาท ว่า ผู้ประสบอุทกภัย ที่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือดังกล่าว ได้แก่ ผู้ประสบอุทกภัย จากกรณีน้ำท่วมฉับพลัน ทำให้ไม่สามารถ ขนย้ายทรัพย์สิน ไปสู่ที่ปลอดภัยได้ทัน หรือผู้ประสบอุทกภัย ที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วัน ซึ่งจากการสำรวจ มีผู้ประสบอุทกภัย รวมจำนวน 632,288 ครัวเรือน ครม.จึงได้อนุมัติกรอบวงเงิน ช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 3,161,440,000 บาท

โดยวันที่ 2 พ.ย. สามารถสรุปรายละเอียดการจ่ายเงิน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน
2553 ได้ดังนี้ แจ้งธนาคารออมสินเพื่อเบิกจ่ายเงิน 12 ครั้ง จำนวน 23,754
ครัวเรือน เป็นเงิน 128,550,000 บาท ได้รับแจ้งจากจังหวัดว่า อยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบข้อมูล จำนวน 59,933 ครัวเรือน เป็นเงิน 299,665,000 บาท ทั้งนี้
เพื่อให้การจ่ายเงิน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติครัวเรือนละ 5,000 บาท เป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จึงได้ประสานให้จังหวัด ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามมติ ครม.จัดส่ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ ได้รับการช่วยเหลือ ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดภายในวันจันทร์ที่ 15 พ.ย.นี้ พร้อมรายงานการจ่ายเงิน เป็นประจำทุกวัน ภายในเวลา 20.00 น.ทางโทรสาร และหนังสือ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 12 พ.ย.เป็นต้นไป จนกว่าจังหวัดจะ
ดำเนินการจ่ายเงิน ให้ผู้ประสบภัยครบถ้วน ตามจำนวนที่ ครม.มีมติให้ความ
เห็นชอบ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ สังคม