สมบัติเผยผลสำรวจพบปชช.เห็นด้วยแก้รธน.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์ แถลงผลสรุปการดำเนินโครงการ 3 วัน สร้างสรรค์ความเข้มแข็ง ประชาธิปไตย หลังเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านโทรศัพท์ 50 คู่สาย ซึ่งพบว่า ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นต่อ 6 ประเด็น ของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งสิ้น 1,368 คน โดนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ร้อยละ 68 ขณะที่ผู้ไม่เห็นด้วยมี ร้อยละ 32 ซึ่งประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญถึง ร้อยละ 71 ขณะที่ประชาชนภาคตะวันตก ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญมากที่สุด ร้อยละ 39

สำหรับประเด็นที่ประชาชนต้องการให้แก้ไขมากที่สุด คือ มาตรา 266 ในเรื่องการห้าม ส.ส. และ ส.ว. เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ 91 รองลงมามาตรา 265 การห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองของ ส.ส. ร้อยละ 86 ขณะที่ร้อยละ 41 ต้อง การให้แก้ไขมาตรา 190 ในการแยกประเภทสัญญา ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา ร้อยละ 67 ต้องการให้แก้ไขมาตรา 237 ว่าด้วยการยุบพรรคการเมือง และการเพิกถอนสิทธิ์ของกรรมการพรรค ส่วนที่มา ส.ส. และ ส.ว. นั้น เห็นด้วยร้อยละ 62 ที่จะให้มีการแก้ไข

อย่างไรก็ตามตลอด 3 วัน ของการรับฟังความคิดเห็นยังพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่สนใจ และแสดงความเห็นต่อเรื่องของการยุบพรรคการเมืองมากที่สุด รองลงมาเป็นประเด็นที่มาของ ส.ส. และ ส.ว. โดยหลังจากนี้ จะรวบรวมผลสรุปทั้งหมดของคณะกรรมการ เสนอให้นายกรัฐมนตรี รับทราบภายในเดือนธันวาคมนี้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ การเมือง