กกต.มีมติส.สช่วยน้ำท่วมได้ไม่เกิน3พันบ.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยถึง มติที่ประชุม กกต. กรณีการหารือเกี่ยวกับพรรคการเมือง และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เป็นการขัดต่อ มาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 หรือไม่ ตามที่ประธานคณะกรรมมาธิการ กิจการสภาผู้แทนราษฎร ได้มีหนังสือด่วนที่สุด มายัง กกต. กรณี ส.ส.บริจาคเงินหรือสิ่งของ ซึ่งคิดเป็นมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามโครงการ "สภาร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม" จะเข้าข่ายการกระทำอันเป็นความผิดต่อกฎหมายการเลือกตั้ง หรือไม่

โดย กกต. ได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงข้างมาก เห็นว่า การบริจาคเงิน หรือ สิ่งของผู้ประสบอุทกภัย ถือเป็นการให้ตามประเพณี ตามประกาศ กกต. ว่า การให้เงินหรือทรัพย์สิน ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และ ส.ส. แต่ละโอกาส ให้มีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท สามารถทำได้ แต่หากบริจาคเกินกว่า 3,000 บาท จะต้องนำส่วนที่เกิน ไปแสดงรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตาม มาตรา 50 ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และการได้มาซึ่ง ส.ว.

อย่างไรก็ตาม ทางสำนักกฎหมายและคดีของ กกต. เห็นว่าในกรณีนี้ต้อง พิจารณาแล้วแต่โอกาส แต่ก็ไม่ถือว่าเป็นโทษทางอาญาหรือถึงขั้นต้องยุบพรรค