น้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัดไหลเข้าท่วมพัทลุง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดพัทลุงว่า สถานการณ์น้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง น้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัด ไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนราษฎร สวนยางพารา และนาข้าว ในพื้นที่ 2 อำเภออีกระลอก ประด้วย ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา ตำบลนาโหนด ตำบลนาท่อม ตำบลโคกชะงาย ตำบลเขาเจียก ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมือง ถนนเข้าหมู่บ้านหลายสาย มีน้ำท่วม และระดับน้ำ เพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลา

ขณะที่ พื้นที่ลุ่มริมทะเลสาบสงขลาของ ตำบลทะเลน้อย ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน ตำบลลำปำ พญาขันต์ อำเภอเมือง ตำบลหารโพธิ์ ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน ตำบลนาปะขอ ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว ตำบลฝาละมี ตำบลเกาะหมาก ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน ซึ่งเป็นพื้นที่ ที่น้ำยังไม่ลด และกลับมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน ทำให้ประชาชน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ยังคงได้รับความเดือดร้อน กว่า 7,500 ครัวเรือน และระบบไฟฟ้า น้ำประปายังไม่สามารถใช้การได้

อย่างไรก็ตามจังหวัดพัทลุง มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและวาตภัย รวม ๑๑ อำเภอ ๖๕ ตำบล ๖๗๐ หมู่บ้าน ๔๕ ชุมชน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ๒๙,๔๔๒ ครัวเรือน ๙๔,๖๒๖ คน อพยพประชาชน ๓๔๒ ครัวเรือน ๑,๔๘๘ คน มีผู้เสียชีวิต 7 ราย บาดเจ็บ ๕๐ คน บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย ๙,๔๙๘ หลัง ๒๒๑ คูหา ถนน ๔๙๐ สาย สะพาน ๒๓ แห่ง ท่อระบายน้ำ ๕๓ แห่ง สถานที่ราชการ ๘ แห่ง โรงเรียนได้รับผลกระทบ ๑๑๙ โรง พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายเบื้องต้น จำนวน ๔๘๒,๓๓๐ ไร่ (นาข้าว๑๔๐,๕๙๕ ไร่, พืชไร่ ๑๔,๘๘๑ ไร่ สวนผลไม้ และอื่น ๒๑๔,๘๕๒ ไร่, สวนยางพารา ๕๘,๐๐๐ ไร่) บ่อปลา/บ่อกุ้ง ๑,๑๒๒ ไร่ โค กระบือ สุกร๒๑,๔๙๕ ตัว เป็ด/ไก่ ๑๖,๐๗๗ ตัว มูลค่าความเสียหายเบื้องต้น ๖๓๖,๙๓๒,๒๖๗ บาท