ปภ.เผยพื้นที่ประสบภัยหนาวมี12จังหวัด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. รายงานตั้งแต่ วันที่ 5พฤศจิกายน จนถึงวันนี้ มีจังหวัดประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน หรือ ภัยหนาวแล้ว 12 จังหวัด 155 อำเภอ 1,097 ตำบล 12,777 หมู่บ้าน แบ่งเป็น ภาคเหนือ 7 จังหวัด ไดเแก่ เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน น่าน ลำพูน เชียงราย และ เพชรบูรณ์

ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี 5 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี สกลนคร เลย ขอนแก่น และ นครพนม สำหรับความช่วยเหลือนั้น ได้แจกจ่ายเครื่องกันหนาวแล้ว 35,555 ชิ้น

อย่างไรก็ตาม ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี 2553-2554 ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมประสานงานจังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ให้จัดตั้งศูนย์ เฉพาะกิจฯ ภัยหนาว ณ สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง เพื่อให้การประสานงานการปฏิบัติด้านการให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อน แก่ผู้ประสบภัยหนาว ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ