ปภ.รายงานมีพื้นที่ประสบภัยหนาว10จังหวัด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ กล่าวว่า ขณะนี้ มีพื้นที่ประกาศ เป็นพื้นที่ภัยพิบัติภัยหนาว 10 จังหวัด 141 อำเภอ 989 ตำบล 33,624 หมู่บ้าน ประกอบด้วย ภาคเหนือ 6 จังหวัด 63 อำเภอ ได้แก่ เชียงใหม่ 6 อำเภอ พะเยา 9 อำเภอแม่ฮ่องสอน 7 อำเภอ น่าน 15 อำเภอ ลำพูน 8 อำเภอ เชียงราย 18 อำเภอ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด 78 อำเภอ ได้แก่ อุดรธานี 20 อำเภอ สกลนคร 18 อำเภอ เลย 14 อำเภอ ขอนแก่น 26 อำเภอ

อย่างไรก็ตาม ได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ประสบภัยหนาว เร่งจัดหาเครื่องนุ่งห่มกันหนาว และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของทางราชการ โดยให้ผู้ว่าราชการ สามารถใช้เงินทดรองราชการ ในอำนาจจัดหาเครื่องห่มกันหนาว ตามความจำเป็น และเหมาะสม ในราคาผืนละไม่เกิน 180 บาท ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท