โพลล์ ชี้ ภาพลักษณ์ซื่อสัตย์ อภิสิทธิ์ มากสุด สุเทพ น้อยสุด

โพลล์ ชี้ ภาพลักษณ์ซื่อสัตย์ อภิสิทธิ์ มากสุด สุเทพ น้อยสุด
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

รุงเทพโพลล์ สำรวจความคิดเห็นประชาชน ร้อยละ 93.1 เห็นว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของสังคมไทยรุนแรง นักการเมืองที่มีภาพลักษณ์ซื่อสัตย์สุจริตมากที่สุดอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ น้อยที่สุด สุเทพ เทือกสุบรรณ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “ความเชื่อมั่นต่อนายกฯ อภิสิทธิ์ ในการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน”  โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  จำนวนทั้งสิ้น 1,136 คน เมื่อวันที่ 2 - 4 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สรุปผลได้ดังนี้

ประชาชนถึงร้อยละ 93.1 เห็นว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของสังคมไทยในปัจจุบันเป็นปัญหาที่รุนแรง ถึงรุนแรงมาก โดยการทุจริตคอร์รัปชันที่ประชาชนคิดว่าเป็นปัญหารุนแรงมากที่สุดในขณะนี้ ได้แก่ การใช้อิทธิพลทางการเมืองแสวงหาผลประโยชน์ (ร้อยละ 40.8) รองลงมาคือ การจัดซื้อจัดจ้าง การฮั้วประมูล (ร้อยละ 16.4)  และการใช้นโยบาย/ใช้กฎหมาย แบบ 2 มาตรฐาน (ร้อยละ 13.0) ตามลำดับ

ทั้งนี้ สำหรับนักการเมืองไทยในปัจจุบันที่มีภาพลักษณ์ของ ความซื่อสัตย์สุจริตมากที่สุดได้แก่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ร้อยละ 49.8) รองลงมาคือ นายชวน หลีกภัย (ร้อยละ 30.3) และนายกรณ์ จาติกวณิช (ร้อยละ 2.2) ส่วนนักการเมืองที่มีภาพลักษณ์ของความซื่อสัตย์ สุจริตน้อยที่สุดได้แก่ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ (ร้อยละ 39.2) รองลงมาคือ นายเนวิน ชิดชอบ (ร้อยละ 24.2) และนายโสภณ ซารัม (ร้อยละ 8.3) ตามลำดับ