ส่งเสริมผู้สูงอายุ มีงานทำ สร้างรายได้

ส่งเสริมผู้สูงอายุ มีงานทำ สร้างรายได้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุรพงษ์ เภาอ่อน จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก จะดำเนินการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ มีรายได้ช่วยเหลือตนเอง ไม่เป็นภาระของครอบครัว เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

โดยจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า กลุ่มผู้สูงอายุในสังคมเมือง ส่วนใหญ่จะประสบปัญหาขาดคนดูแล ขาดรายได้ ที่นอกจากจะเป็นปัญหาทางด้านคุณภาพชีวิตแล้ว ปัญหาทางด้านสภาพจิตใจก็เป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้นทาง สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ได้เล็งเห็นว่า กลุ่มคนดังกล่าว หลายคนยังเป็นผู้ที่มีคุณประโยชน์ต่อครอบครัว ต่อสังคม หากได้มีการรวมกลุ่มกัน ทำกิจการใดๆ โดยมีผู้สนับสนุนก็จะทำให้ผู้สูงอายุเหล่านี้มีงานทำ มีรายได้เลี้ยงดูตนเองได้ ทางสำนักงานจึงได้จัดโครงการสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ด้วยการฝึกอาชีพตามที่ผู้สูงอายุมีความถนัดให้คำแนะนำด้านแหล่งเงินทุน

รวมไปถึงการตลาด ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีรายได้ช่วยเหลือตนเอง ไม่เป็นภาระของครอบครัว และสังคม อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ รู้สึกถึงคุณค่าของตนเอง เป็นการส่งเสริมด้านสุขภาพจิตของผู้สูงอายุอีกทางหนึ่งด้วย