ปภ.สรุปน้ำท่วมคลี่คลาย17จว.ยังวิกฤต21จว.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งว่า สถาการณ์อุทกภัย ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม - 2พฤศจิกายน 2553 มีพื้นที่ประสบภัยทั้งสิ้น 38 จังหวัด 381 อำเภอ 2,803 ตำบล 24,294 หมู่บ้าน ราษฎร ได้รับความเดือดร้อน 1,786,804
ครัวเรือน จำนวน 5,961,812 คน ซึ่งขณะนี้ สถานการณ์อุทกภัยได้คลี่คลายแล้ว 17 จังหวัด และยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 21 จังหวัด 120 อำเภอ 905 ตำบล 7,035 หมู่บ้าน 984,670 ครัวเรือน 3,232,617 คน ทั้งนี้ ผู้ประสบ
อุทกภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง