สปสช.ร่วมสันนิบาตเยียวยาปชช.น้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.พ.ประทีป ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. เปิดเผยว่า ได้ประสานกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และ สมาคม อบต.แห่งประเทศไทย พร้อมกับมีหนังสือประสานไปยัง กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับเทศบาล และ อบต. มีอยู่ทั้งหมด 7,100 แห่ง ทั่วประเทศ ให้ใช้เงินที่มีอยู่ในกองทุนกว่า 3,000 ล้านบาท ทำโครงการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสุขภาพจิตประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม โดยเน้นกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง คนพิการ และผู้สูงอายุ ให้เข้าถึงการบริการสุขภาพได้ง่ายขึ้น โดยจัดเป็นค่าใช้จ่าย และค่าตอบแทนให้หน่วยแพทย์ หรือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกตรวจสุขภาพ ให้การบริการเชิงรุกในพื้นที่ ทำการป้องกันโรคติดต่อหลังน้ำท่วม เช่น ไข้เลือดออก โรคฉี่หนู ภาวะซึมเศร้า เป็นต้น