กทม.เปิดให้ปชช.อายุไม่เกิน25ปีนั่งBRTฟรี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรุงเทพมหานคร แจ้งว่า ได้เริ่มบริการพิเศษวันแรก ให้กับนักเรียนในเครื่องแบบ บุคคลทุพพลภาพ และภิกษุ-สามเณ นั่ง บีอาร์ที ฟรี ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยทาง กรุงเทพมหานคร ได้จัดบริการยกเว้นค่าโดยสารด่วนพิเศษ BRT ให้แก่ประชาชน มีการจัดแบ่งกลุ่มที่ให้บริการ อาทิ นักเรียนในเครื่องแบบ บุคคลที่ทุพพลภาพหรือพิการและพระภิกษุ สามเณร ฟรี

นอกจากนี้ ยังได้ลดหย่อนอัตราค่าโดยสาร จากราคา 10 บาท เป็น 7 บาท ให้กับนิสิตและนักศึกษา ระดับปริญญาตรี อายุไม่เกิน 25 ปี บริบูรณ์ ข้าราชการ ลูกจ้างและข้าราชการบำนาญของกรุงเทพมหานคร โดยมีจุดประสงค์ เพื่อส่งเสริมและปลูกฝัง เยาวชน นิสิต ข้าราชการ ลูกจ้าง กทม. ให้ตระหนักถึง ความสำคัญของการใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ ในการช่วยกันลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมทางอากาศและเสียง เพื่อลดการนำเข้าของเชื้อเพลิง และปลอดภัยในการเดินทาง

ทั้งนี้ กรุงเพมหานคร ได้เริ่มเก็บค่าโดยสาร 10 บาทตลอดสาย ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2553 เป็นต้นมาและจะเริ่มเก็บค่าโดยสาร ในอัตราดังกล่าว ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป ซึ่งจะเก็บค่าโดยสารตามระยะทาง ในอัตรา 12-18 บาท