แม่โจ้โพลชี้เกษตรกรเห็นน้ำท่วมราคาผักสูง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยแม่โจ้โพล เผยผลสำรวจ ความคิดเห็นเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ทั้ง 4 ภาค ของประเทศจำนวน 360 คน พบว่ามีพื้นที่การเกษตร ประสบภัยน้ำท่วม ร้อยละ 59.4 โดยร้อยละ 66 เห็นว่า น้ำท่วมครั้งนี้รุนแรงกว่าในอดีต และมีร้อยละ 33 เห็นว่า ในอดีตรุนแรงกว่า

ทั้งนี้ร้อยละ 75 เห็นว่าน้ำท่วมส่งผลให้ราคาพืชผล ทางการเกษตร ทั้งสูงขึ้น เนื่องจาก ผลผลิตเสียหายและเก็บเกี่ยวได้น้อย และต่ำลงเนื่องจาก ผลผลิตคุณภาพต่ำ ทำให้ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง ส่วนการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาน้ำท่วม ร้อยละ 62 พอใจ ในการให้ความช่วยเหลือ ของรัฐบาลมีร้อยละ 31 ที่ไม่พอใจโดยร้อยละ 51 เห็นว่า รัฐบาลควรให้เงินชดเชย ฟื้นฟูทางการเกษตร และปรับปรุงระบบชลประทาน ให้ดีขึ้นขณะที่ร้อยละ 21 เสนอให้มีการช่วยเหลือ ที่รวดเร็วทันสถานการณ์และกลับไปใช้นโยบายรับจำนำ เหมือนเดิมและมีร้อยละ 22 เห็นว่า รัฐบาลควรมีนโยบายพักชำระหนี้ หรือมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ เพิ่มเติม เช่น การลดภาษีปุ๋ย และยาจำกัดศัตรูพืช เป็นต้น