บุรีรัมย์สำรวจผู้ขาดแคลนเครื่องกันหนาว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพรเทพ แสงทอง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดบุรีรัมย์ ออกมาเปิดเผยว่า ขณะนี้เริ่มย่างเข้าสู่ฤดูหนาว ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด จึงได้ประสานกับอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกสำรวจราษฎร ทั้งเด็ก คนชรา คนพิการ และผู้ยากไร้ โดยเฉพาะในท้องถิ่นทุรกันดาร ที่ประสบปัญหาขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว เพื่อรายงานไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พิจารณาจัดสรร งบประมาณดำเนินการ จัดซื้อผ้าห่ม นำไปแจกจ่ายช่วยเหลือ บรรเทาความหนาวเย็น ให้กับผู้ขาดแคลนดังกล่าว ทั้งนี้ จัดข้อมูลปีที่ผ่านมา มีผู้ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาวทั้งจังหวัดมากกว่า 230,000 ราย ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัด มีงบทดรองข้าราชการสำรองไว้ให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย อยู่จำนวนกว่า 1,000,000 บาท แต่หากไม่เพียงพอ ทางจังหวัดจะเสนอของบประมาณจากกรมบัญชีกลางเพิ่มเติม เพื่อจัดซื้อผ้าห่มกันหนาว นำไปแจกจ่ายช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่ผู้ประสบภัยต่อไป