สธ.เตรียม3มาตรการแก้น้ำท่วมหลังน้ำลด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผย ภายหลังประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ แก้ไขปัญหาอุทกภัย ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ว่า ที่ประชุมให้ควมเห็นชอบแผนฟื้นฟูสภาพหลังน้ำลด 2 แผน ได้แก่ 1.แผนฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของผู้ประสบภัย 2.แผนฟื้นฟูโรงพยาบาลในสังกัดที่ได้รับความเสียหาย ทั้งหมด 176 แห่ง คาดว่า ใช้งบประมาณ 125 ล้านบาท สำหรับแผนฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน ประกอบด้วย 3 มาตรการหลัก คือ 1.ออกหน่วยเคลื่อนที่ค้นหาผู้ป่วยเพื่อรักษาทันที 2.การควบคุมโรค รวมทั้งการกำจัดแหล่งแพร่เชื้อโรคต่างๆ 3.ด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม เน้นกิจกรรม ทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ อาทิ ที่อยู่อาศัย ตลาด สถานที่สาธารณะ รวมถึงการแก้ปัญหาคุณภาพน้ำอุปโภค-บริโภค และแหล่งน้ำสาธารณะ สำหรับพื้นที่เป้าหมายที่จะเข้าไปฟื้นฟู มี 24 จังหวัด 1,631 ตำบล โดยขณะนี้ทยอยดำเนินการแล้ว