สพฉ. เผย อุทกภัย คนตาย 56 -ลพบุรีสูงสุด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หรือ สพฉ. สรุปรายชื่อผู้เสียชีวิต จากสถานการณ์อุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 10-26 ตุลาคม 2553 ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม เวลา 07.00 น. รวมยอดผู้เสียชีวิต 56 ราย เป็นเพศชาย 44 ราย เพศหญิง 12 ราย โดยจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิต มีจำนวน 17 จังหวัด คือ จังหวัดลพบุรี 10 ราย นครราชสีมา 9 ราย นครสวรรค์ 8 ราย บุรีรัมย์ 6 ราย ขอนแก่น
เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร จังหวัดละ 3 ราย ระยอง ชัยภูมิ สระบุรี สิงห์บุรี จังหวัดละ 2 ราย ตราด สระแก้ว พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี อุทัยธานี และ ชัยนาท จังหวัดละ 1 ราย

ทั้งนี้ กลุ่มผู้เสียชีวิตแยกตามกลุ่มอายุ กลุ่มอายุที่เสียชีวิตมากที่สุด คือ กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป เสียชีวิต 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.64 รองลงมา คือ กลุ่มอายุระหว่าง 40