ข่าวในพระราชสำนัก วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2553

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 17.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปทรงเปิดร้านภูฟ้า สาขาศิริราช ณ อาคารหอพักแพทย์ ชั้น 1 (อาคาร เอ) เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เวลา 09.45 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากวังศุโขทัย ไปทรงเปิดงาน "โครงการสานสายพลังไทยเริ่มต้นจากเด็กปฐมวัยสู่ชาติไทยเข้มแข็ง ณ โรงแรมโรสกาเด้นริเวอร์ไซด์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เวลา 15.40 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จออก ณ พระตำหนักวังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให้ นายอภัย จันทนจุลกะ รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย นำ นางสาววาสนา แก้วบุตร ผู้แทนบริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เฝ้า ถวายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฯ เพื่อใช้ในกิจการของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยากยาก สภากาชาดไทย เสร็จแล้ว ประทานพระวโรกาสให้ ดอกเตอร์ประทีป ม.โกมลมาศ ประธานโครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย ของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำ ผู้แทนเยาวชนผู้ได้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ เฝ้า ในโอกาสนี้ คณะกรรมการและผู้อุปถัมภ์โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย เฝ้า รับประทานของที่ระลึกด้วย อนึ่ง เมื่อวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2553 เวลา 19.21 น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงพยาบาลศิริราชไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันธรรมสวนะ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ณ วังมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (เป็นการส่วนพระองค์) ในวันเดียวกันนั้น เวลา 18.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรีของวงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร