ก.ม.ม หนุนศูนย์ช่วยน้ำท่วมอย่าฉวยหาเสียง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุริยะใส กตะศิลา เลขาธิการพรรคการเมืองใหม่ แถลงข่าวสนับสนุนการจัดตั้ง ศูนย์อำนวยการ ติดตามและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของรัฐบาล แต่ก็ได้เสนอแนะว่า การทำงานของรัฐบาล ยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดเอกภาพและประสิทธิภาพ ในการช่วยเหลือเยียวยา ผู้ได้รับความเดือดร้อน พรรคร่วมรัฐบาลควรประสานความร่วมมือ กัน ไม่ใช่ต่างคนต่างทำและฉวยโอกาสหาเสียงจากความเดือดร้อนของประชาชน

นายสุริยะใส กล่าวต่อว่า ขอเรียกร้องไปยังพรรคเพื่อไทย ว่าไม่ควรนำข้อบกพร่องในการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไปเป็นประเด็นทำลายความชอบธรรมของรัฐบาลโดยไม่ดูกาลเทศะ วิกฤติครั้งนี้ ควรเป็นโอกาสที่คนไทยทุกกลุ่มจะสมัครสมานสามัคคีเพื่อรับภัยธรรมชาติ ซึ่ง นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเป็นลำดับ ในส่วนของก.ม.ม.ได้ประสานงานกับสาขาพรรค และพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยทั่วประเทศให้ความร่วมมือกับทุกฝ่าย เพื่อร่วมกัน ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาโดยไม่แบ่งสีหรือเลือกปฏิบัติ

นายสุริยะใส กล่าวอีกว่า รัฐบาลควรแปรวิกฤติครั้งนี้ให้เป็นโอกาส โดยยกให้เป็นวาระแห่งชาติ ตั้งองค์กรถาวรขึ้นทำหน้าที่เตือนภัยธรรมชาติที่มีหน้าที่รับผิดชอบครอบคลุมกว่าการเตือนภัยสึนามิ โดยจะต้องมีหน้าที่เตือนภัยทั้งอุทกภัย วาตภัย หรืออัคคีภัย และบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ ปัญหาทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีเอกภาพและยุทธศาสตร์ร่วมกัน

นอกจากนี้ เลขาธิการพรรคการเมืองใหม่ ยังกล่าวว่า กรณีวิกฤติน้ำท่วม รัฐบาลควรแปรวิกฤติเป็นโอกาส ยกปัญหาวิกฤติภัยธรรมชาติ เป็นวาระแห่งชาติ โดยเห็นด้วยและสนับสนุนรัฐบาล ที่ตั้งศูนย์อำนวยการติดตามช่วยเหลือประสบอุทกภัย เพื่อสร้างเอกภาพและประสิทธิภาพ ในการช่วยเหลือเยียวยาประชาชน ที่ได้รับผลกระทบทั้งในระยะเฉพาะหน้าและระยะยาว และพรรคร่วมรัฐบาล ที่รับผิดชอบในแต่ละกระทรวงควรประสานงานความร่วมมือกันไม่ใช่ลักษณะต่างคนต่างทำและฉวยโอกาสหาเสียง จากความเดือดร้อนของประชาชนเท่านั้น

ขณะเดียวกันเลขาธิการพรรคการเมืองใหม่ เห็นว่า ในการเยียวยาที่ผ่านมาจะยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง แต่ฝ่ายการเมือง เช่นพรรคเพื่อไทย ไม่ควรนำไปเพื่อทำลายความชอบธรรมของรัฐบาล โดยไม่ดูกาลเทศะ ขณะที่ในส่วนของพรรคการเมืองใหม่ได้ประสานงานกับศูนย์และสาขาพรรค รวมทั้งกลุ่มพันธมิตรฯ ทั่ไประเทศ ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ และเอกชนเพื่อร่วมกันช่วยเหลือประชาชน ไม่มีการแบ่งสีหรือเลือกปฏิบัติ