ชาวเมืองน่านพร้อมใจกันทำพิธีบวงสรวง ครบ 100 สวรรคต และวางพวงมาลาพระปิยะมหาราช

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เนื่องด้วยวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันปิยะมหาราช โดยเฉพาะในปีนี้ (พ.ศ.2553) ครบรอบ 100 ปี แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน่วยงานในจังหวัดน่านและประชาชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรม100 ปี วันปิยะมหาราช ณ หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี ด้วยการทำพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ และร่วมกันวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี รวมทังร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระปิยะมหาราช พระมหากษัตริย์ ผู้ที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน ที่พระองค์ทรงริเริ่มและพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ พร้อมกันพระองค์ยังทรงมีนโยบายเกี่ยวกับการเลิกทาสเพื่อให้ประชาชนชาวไทยทุกคนมีอิสระในการใช้ชีวิตของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนในปัจจุบัน และที่สำคัญทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวเมืองน่านที่ได้ทรงโปรดเกล้าฯ สถาปนา เจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ ขึ้นเป็น พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ ขึ้นเป็นพระเจ้าน่านพระองค์แรกละพระองค์เดียวของเจ้าผู้ครองนครน่าน ซึ่งเหนือเจ้าผู้ครองประเทศราชองค์อื่น ๆ ในรัชสมัยของพระองค์ ทำให้ประชาชนชาวเมืองน่านในอดีตจนถึงปัจจุบันอย่างอย่างร่มเย็นเป็นสุข พร้อมกันนี้ จังหวัดน่านได้ร่วมกับสำนักศิลปากรที่ 7 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน จัดนิทรรศการ เนื่องในวันสวรรคตครบ 100 ปี พระปิยะมหาราช "พระพุทธเจ้าหลวงกับพระเจ้านครน่าน เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนในจังหวัดน่านและนักท่องเที่ยวได้ร่วมกันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระปิยะมหาราช