กำหนดการมอบสิ่งของพระราชทาน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ ผู้ประสบอุทกภัยในท้องที่ จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ และสระแก้ว นายดิสธร วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหาร
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมคณะฯ จากส่วนกลาง เดินทางไปมอบสิ่งของพระราชทาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในท้องที่จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ และสระแก้ว จำนวน 3,000
ครอบครัว โดยมีกำหนดการ ดังนี้

เวลา 12.00 น. มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรประสบอุทกภัย ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 1,000 ครอบครัว

เวลา 14.00 น. มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรประสบอุทกภัย ที่หอประชุมโรงเรียนสังขละ อำเภอสังขละ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1,000 ครอบครัว

เวลา 16.00 น. มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรประสบอุทกภัย ที่หอประชุมที่ว่าการ อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว จำนวน 500 ครอบครัว

เวลา 17.00 น. มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรประสบอุทกภัย ที่ศาลากลางเปรียญวัดวังมน ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จำนวน 500 ครอบครัว

อนึ่ง ได้มีผู้ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล จำนวน 1,605 ราย เป็นเงิน 7,085,943.87 บาท มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทรศัพท์ 02-281-1902, 02-282-9596