โคราช ประกาศ ทั้งจังหวัดเป็นเขตภัยพิบัต

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดนครราชสีมา รายงานสรุปสถานการณ์น้ำท่วม ในพื้นที่วันนี้ จังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติอุทกภัยใน 32 อำเภอ ครอบคลุมทุกอำเภอของจังหวัด
มีพื้นที่ถูกน้ำท่วม 203 ตำบล 1,957 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 300,000 คน มีผู้เสียชีวิต 7 ราย พื้นที่เกษตรเสียหายกว่า 4.5 แสนไร่ สาธารณูปโภคเสียหายกว่า 40 ล้านบาท พื้นที่ที่น่าเป็นห่วงและอยู่ ในขั้นวิกฤติ ขณะนี้ คือ อ.โนนสูง อ.พิมาย อ.ชุมพวง อ.เฉลิมพระเกียติ อ.โชคชัย และ อ.จักราช

ส่วนสถานการณ์น้ำในอำเภอต่าง ๆ ส่วนใหญ่ ระดับน้ำทรงตัว และมีแนวโน้มลดลง แต่พื้นที่ที่ยังวิกฤติน้ำท่วมสูง คือ อ.โนนสูง น้ำท่วมสูงกว่า 1 เมตร ใน ต.ลำมูล 7 หมู่บ้าน ต.จันอัด 8 หมู่บ้าน ต.เรืองปราสาท 6 หมู่บ้าน และ ต.หลุมข้าว 10 หมู่บ้าน อ.โชคชัย น้ำสูงกว่า 1.30 เมตร อ.พิมาย น้ำท่วมสูงกว่า 1.50 เมตร ใน ต.สัมฤทธิ์ ต.ธารละหลอด และ ต.กระเบื้องใหญ่ อ.ปักธงชัย ระดับน้ำลดลงเล็กน้อย อยู่ที่ระดับ 1.70 เมตร ส่วนพื้นที่ที่ เข้าสู่ภาวะปกติแล้วมี 2 อำเภอ คือ อ.หนองบุญนาก และ อ.วังน้ำเขียว