นครพนมจัดสัมมนากองทุนสวัสดิการชาวนา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดนครพนม จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องกองทุนสวัสดิการชาวนา มี นายประเสริฐ โกศัลวิตร อธิบดีกรมการข้าว เป็นผู้จัดการประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่องการจัดสวัสดิการชาวนาเพื่อสร้างความ มั่นคงยังยืน ให้กับชาวนา โดยมีแนวคิดที่จะสร้างหลักประกันกับผู้ประกอบอาชีพชาวนา ให้สามารถอยู่ได้อย่างมีความสุข โดยจัดสวัสดิการให้แก่ชาวนา ทั้งในช่วงเวลาที่ประกอบอาชีพ และเมื่อยามแก่ชรา เพื่อให้มีเงินเลี้ยงชีพไปตลอดสิ้นอายุไข โดยมีผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้จำนวน 100 คน จากที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำนา