ศูนย์ส่งเสริมฯเชียงใหม่สำเร็จพัฒนาผลผลิต

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมัน (GTZ) ประจำประเทศไทย และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1 เชียงใหม่ ประสบความสำเร็จการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตรในภาคเหนือ

นายประสงค์ นิลบรรจง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กล่าวว่า ได้ดำเนินการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรใน 3 กลุ่ม คือ ลำไย ส้ม และกระดาษสา เป็นระยะเวลา 5 ปี เนื่องจาก ลำไย เป็นพืชที่ครองตลาด 60-80% มีรายได้ปีละ 6-8 พันล้านบาท ส่วน ส้ม ทำรายได้เป็นอันดับ 2 อยู่ที่ 2,700 ล้านบาท และกระดาษสา ทำรายได้ปีละกว่า 2 พันล้านบาท ซึ่งผลการดำเนินโครงการสามารถลดต้นทุนการผลิตได้มาก

โดย ลำไย มีต้นทุนการปลูกลดลง ร้อยละ 20 และได้ปริมาณลำไย เกรด AA และ A เพิ่มขึ้น ส่วนกระดาษสา ก็สามารถลดการใช้สารเคมีในขั้นตอน
การผลิตโดยมีโรงงานเข้าร่วม 10 แห่ง ลดปริมาณน้ำเสียได้กว่า 80 ล้านลิตร ขณะที่ ผลผลิตส้ม สามารถลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะค่าสารเคมี โดยนำเทคนิคการกำจัดศัตรูพืชมาใช้ ทำให้ ส้ม มีน้ำหนักและเกรดดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดศักยภาพเพิ่มโอกาสในการส่งออกและเกษตรกร มีรายได้เพิ่มขึ้นต่อไป