ตัวแทนหมอยื่นค้านพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ป่วย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ตัวแทนสหพันธ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ที่ แพทย์หญิง เชิดชู อริยศรีวัฒนา เป็นประธาน นำรายชื่อบุคลากรด้านสาธารณสุขและประชาชน กว่า 100,000 รายชื่อ ยื่นต่อ นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้ ที่ประชุมสภา ยับยั้งการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหาย จากการรับบริการสาธารณสุข ที่จะเข้าสู่การพิจารณา ในวันพุธที่ 20 ต.ค.นี้ เนื่องจาก ยังมีความเห็นที่ขัดแย้งกัน ต่อร่างกฎหมายดังกล่าว ที่อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์และประชาชน ที่รับบริการสาธารณสุข ซึ่งอาจทำให้แพทย์ ไม่รับการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง และ
จะส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาที่อื่นแทน โดยเรียกร้องให้มีการทำประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย ก่อนที่จะสภาผู้แทนราษฎร จะพิจารณา ซึ่ง นายชัย ได้ชี้แจงว่า ร่างกฎหมายดังกล่าว มีทั้งหมด 7 ฉบับ ที่ค้างการพิจารณาในสภา และได้บรรจุเป็นเรื่องด่วน จึงไม่อาจยับยั้งการพิจารณาได้ เพราะต้องขึ้นอยู่กับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ว่าจะลงมติให้เลื่อนการพิจารณาออกไปหรือไม่ และเห็นว่า ทางสหพันธ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ควรที่จะเข้าร่วมเป็นคณะกรรมาธิการ เพื่อพิจารณาแก้ไขเนื้อหาของร่างกฎหมาย พร้อมกับตำหนิว่าแพทย์ควรที่จะรับการรักษาผู้ป่วยในทุกกรณี เพราะเป็นจรรยาบรรณทางวิชาชีพไม่ควรนำเอาชีวิตของผู้ป่วยมาต่อรอง