วันล้างมือโลก ลดโรคภัย 15 ตุลาคม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

วันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี จัดให้เป็น วันการล้างมือโลก (Global Handwashing Day) เป็นการรณรงค์เพื่อกระตุ้น และระดมประชากรทั่วโลก ให้ล้างมือด้วยสบู่ การรณรงค์ดังกล่าว เป็นการอุทิศให้กับความตระหนัก ที่เพิ่มขึ้นของการล้างมือพร้อมสบู่ ซึ่งเป็นการป้องกันเชื้อโรคที่สำคัญได้ทางหนึ่ง วันการล้างมือโลกถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ค.ศ. 2008 ซึ่งเป็นการเลือกโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ พร้อมกับเลือกให้ปี ค.ศ. 2008 เป็นปีสากลแห่งการรักษาอนามัย การล้างมือด้วยสบู่ เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและไม่แพงในการป้องกันโรคท้องร่วง อันเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้น โดยอัตโนมัติในบ้าน โรงเรียน และในประชาคมทั่วโลก โรคปอดบวม และโรคท้องร่วง เป็นโรคที่ฆ่าชีวิตเด็กทั่วโลก กว่า 3.5 ล้านคนต่อปี

การล้างมือด้วยสบู่ ก่อนรับประทานอาหาร หรือหลังการใช้ห้องน้ำ จะสามารถช่วยชีวิตผู้คนได้มากกว่าการฉีดวัคซีนหรือการใช้ยารักษา และลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคท้องร่วงได้ 50% และโรคที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจ 25%