อบจ.นครปฐม จัดพิธีลงนามพัฒนาเทคโนโลยี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

อบจ.นครปฐม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่าง อบจ.นครปฐม กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 และเขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยภายในพิธีได้มีการมอบคอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรมสื่อการเรียนการสอนและอื่นๆ พร้อมมีการติดตั้ง เพื่อจัดทำเป็นห้องเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ การมอบหนังสือหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม และการมอบหนังสือการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้กับโรงเรียนในสังกัดรวม 31 แห่ง

ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษา และสร้างมาตรฐานทางการศึกษา มีความมุ่งหวังให้ผู้เรียน และประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง โดยใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม อีกทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่