มูลนิธิบูรณะชนบทจัดโครงการดูแลผู้ป่วยฟรี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

มูลนิธิบูรณะชนบทเเห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการดูแลผู้ป่วยและผสมผสาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการแพทย์ทางเลือกสร้างพื้นฐานความเข้าใจเบื้องต้นของการดูแลตนเอง โดยร่วมกับศูนย์เรียนรู้ชุมชนป๋วย อึ้งภากรณ์ และสำนักการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการอบรมค่ายสุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยการเรียนรู้การปฏิบัติเพื่อการป้องกันควบคุมโรค และฟื้นฟูสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง เนื้องอก เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ หอบ หืด ไตเสื่อม ภูมิแพ้ ด้วยการปรับสมดุลของร่าง
กาย รวมถึงการดูแลและบำบัดสุขภาพตนเอง ในระหว่างวันที่ 18-22 ต.ค.นี้

ซึ่งผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะชนบทเเห่งประเทศไทย จังหวัดชัยนาท ในพระบรมราชูนุปถัมภ์ กล่าวว่า สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่มูลนิธิได้ทันที ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในระหว่างการอบรม และได้ความรู้สามารถนำมาใช้ และเผยแพร่ต่อไปได้